Wydział Ekonomii i Finansów

Studia doktoranckie

Kierownik studiów doktoranckich:

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska

m.kowalska@uthrad.pl
pokój 147 (WICiT)
tel. 48 361 75 47

Decyzją Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego utworzone zostały na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych, od roku akademickiego 2014/2015, studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne, w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach ekonomia i towaroznawstwo. Od roku 2019 są one kontynuowane w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.
Obecnie prowadzone są studia tylko na trzecim i czwartym roku studiów w obu dyscyplinach, ponieważ zgodnie z ustawą 2.0 od 2019 roku rekrutacja na studia doktorancie została zamknięta.
Ideą studiów doktoranckich jest kontynuacja kształcenia ( III stopień) ale również jest to odpowiedź na zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę ekonomistów i towaroznawców.
Studia doktoranckie mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i przedstawienia obrony pracy doktorskiej. Studia doktoranckie to również możliwość dalszego samodzielnego prowadzenia badań naukowych oraz działalności dydaktycznej, doświadczalnej i projektowej wcześniej w dziedzinie nauk ekonomicznych, a obecnie w dziedzinie nauk społecznych.
W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę z dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, dotyczącą metodologii nauk ekonomicznych oraz polityki gospodarczej. W dyscyplinie naukowej towaroznawstwo (obecnie: nauki o zarzadzaniu i jakości) zdobywa m.in. zaawansowaną wiedzę z metod jakościowych i ilościowych stosowanych w towaroznawstwie, filozofii TQM, systemów zarzadzania i jakości czy marketingu produktu. Wydział Ekonomii i Finansów jest trzecim wydziałem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, w którym utworzono studia doktoranckie. Mogą być one tworzone w jednostkach organizacyjnych uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach tej samej dziedziny nauki. Wydział Ekonomii i Finansów spełnia te warunki – posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinach ekonomia (od października 1993 r.) oraz towaroznawstwo (od czerwca 2014 r.). Tematyka prac doktorskich uczestników studiów doktoranckich związana jest z działalnością naukową prowadzoną na dwóch wydziałach: Wydziale Ekonomii i Finansów oraz Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa. Promotorami prac są samodzielni pracownicy reprezentujący oba wyżej wspomniane wydziały. Studia jak i prace w zakresie prac doktorskich prowadzone są interdyscyplinarnie czego potwierdzeniem jest również prowadzony w ramach studiów podwójny doktorat (double PhD) we współpracy z Uniwersytetem w Antwerpii w Belgii.