Wydział Ekonomii i Finansów

Indywidualna organizacja studiów

Indywidualną organizację studiów określa Regulamin studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (załącznik do uchwały Nr 000-3/24/2020 Senatu UTH Radom z dnia 14 maja 2020 r.)

Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu przez Dziekana Wydziału odrębnego harmonogramu uczestnictwa w zajęciach, terminów zaliczeń i egzaminów. Student ubiegający się o przyznanie indywidualnej organizacji studiów występuje z wnioskiem do Dziekana Wydziału. Wniosek zawiera m.in. uzasadnienie zastosowania indywidualnej organizacji studiów oraz proponowany harmonogram zaliczeń i egzaminów na dany semestr/rok oraz warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez nauczycieli akademickich – koordynatorów przedmiotu bądź prowadzących zajęcia. 

O indywidualną organizację studiów mogą ubiegać się studenci:

  • członkowie sportowej kadry narodowej, bez względu na przynależność klubową
  • osoby niepełnosprawne
  • szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się w nauce
  • studiujący na dwóch lub więcej kierunkach
  • będący rodzicami oraz studentki w ciąży
  • przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
  • odbywający część studiów w uczelniach partnerskich
  • członkowie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
  • z ważnych przyczyn rodzinnych i losowych

W przypadku studenta niepełnosprawnego indywidualna organizacja studiów może polegać na wyznaczeniu odmiennego tygodniowego planu zajęć, przez wybór grupy, godzin zajęć, a także na modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów określonych w sylabusie danego przedmiotu, umożliwiając studentowi realizację obowiązującego programu studiów, z dostosowaniem do jego potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. 

Dokumenty dotyczące indywidualnej organizacji studiów: