Wydział Ekonomii i Finansów

Projekty UE

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskie

Projekt nr 40/202/BZP/CPE/W.317.III.2020 

Projekt grantowy realizowany w ramach projektu ”Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Oś Priorytet IV„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Celem projektu jest opracowanie programu szkolenia dla studentów nt.” Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej” oraz opracowanie materiałów dydaktycznych dla studentów, wspólnie z partnerem Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

UTHRad – dostępny dla wszystkich

POWR.03.05.00-00-A059/20

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój; oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Celem projektu jest poprawa dostępności UTHRad. dla osób z niepełnosprawnościami poprzez podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej Uczelni w zakresie problematyki związanej z niepełnosprawnością, ponadto celem projektu jest wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery w zakresie dostępności architektonicznej, organizacyjnej, proceduralnej oraz technologii wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji: www.uthdostepny.uniwersytetradom.pl

Ścieżki współpracy 

Projekt nr 156/2019/DPE/W06-01-2019

Projekt realizowany w ramach grantu ”Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Oś Priorytet IV„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Celem projektu jest wprowadzenie do programu uczenia na kierunku ekonomia UTH Rad. modułu – Innowacje w biznesie, a także przygotowanie materiałów dydaktycznych dla studentów wspólnie z partnerem Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Uniwersytet dzieciom

Projekt “Uniwersytet dzieciom” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Nr Projektu – BPU 024

Więcej informacji:  www.t205.uniwersytetradom.pl

Kompetencje dla centrów obsługi biznesu

POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji pożądanych przez pracodawców w nowoczesnych centrach obsługi biznesu przy wykorzystaniu technik i metod zarządzania i logistyki oraz narzędzi teleinformatycznych studentów UTH w Radomiu, przez odbycie i zaliczenie wysokiej jakości kursów e-learningowych dostępnych na platformie NAVOICA.pl do 2021 roku.

Więcej informacji: www.w047.uniwersytetradom.pl 

Czas na dobry staż

POWR.03.05.00-00-Z105/17

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, którego celem  jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku prawo, studia jednolite magisterskie rok 4, poprzez odbycie wysokiej jakości staży pracowniczych.

Więcej informacji: www.czasnadobrystaz.uniwersytetradom.pl

Zintegrowany Program UTH Rad.

POWR.03.05.00-00-Z105/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, podniesienia kompetencji studentów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracji.

Więcej informacji:  www.z105wneip.uniwersytetradom.pl

Absolwencie czas na staż !

POWR.03.01.00-00-S168/17

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, którego celem  jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów studiów II stopnia na kierunku Ekonomia, poprzez odbycie wysokiej jakości staży pracowniczych.

Więcej informacji:  www.absolwencieczasnastaz.uniwersytetradom.pl