Wydział Ekonomii i Finansów

Historia Wydziału

Wydział Ekonomiczny utworzony został w 1969 r. i był pierwszą jednostką organizacyjną wyższych studiów ekonomicznych w Radomiu. Jednakże próby powołania uczelni ekonomicznej w Radomiu sięgają znacznie wcześniej. W okresie okupacji i zaraz po wyzwoleniu przebywała w Radomiu liczna kadra profesorów. Był wśród nich m.in. prof. Tadeusz Kotarbiński, co stwarzało korzystne warunki powołania wyższej uczelni tego typu. W Muzeum Okręgowym w Radomiu znajdują się listy wystosowane w tej sprawie do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Jednakże zmieniające się warunki społeczne i polityczne w tym okresie uniemożliwiły realizację tej idei.

Ponownie powrócono do niej na początku lat sześćdziesiątych. Dzięki wsparciu władz miejskich, a także lokalnego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zaczęto realizować wariant najbardziej realny – punkt konsultacyjny jako początek.

21 października 1967 roku nastąpiło otwarcie w Radomiu punktu konsultacyjnego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Kierownikiem punktu został dr Adam Kurzynowski. Przez cały czas trwały starania władz lokalnych o powołanie wyższej uczelni ekonomicznej, która kształciłaby kadry dla potrzeb przedsiębiorstw i instytucji całego regionu.

Dnia 27 maja 1969 roku ówczesny Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Henryk Jabłoński powołał Wydział Ekonomiczny Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Wydział prowadził zajęcia na trzech kierunkach: ekonomice przemysłu, ekonomice handlu, finansach i rachunkowości. Patronat naukowy nad Wydziałem objęły dwie przodujące w Polsce uczelnie: Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) – stąd też rekrutowała się kadra dydaktyczno-naukowa. Pierwszym dziekanem został prof. dr hab. Jerzy Więckowski, a prodziekanem doc. dr Wiesław Kudła. W pierwszych latach prowadzono zajęcia dydaktyczne na studiach zawodowych dziennych (I stopnia). Studia zaoczne pozostawały w gestii punktu konsultacyjnego, który powoli był wchłaniany przez nowy Wydział.

Zrzut ekranu 2021-02-22 o 16.19.09
Zrzut ekranu 2021-02-22 o 16.29.20

Źródło:xxx

Źródło: www.fotopolska.eu

Władze i społeczność Radomia wyasygnowały ogromne sumy na rozruch i rozwój uczelni. Wydział znalazł pomieszczenie w niewykończonym gmachu szkoły podstawowej przy ulicy 1 Maja 79 (później 25 Czerwca), który po niezbędnych przeróbkach służył zarówno do celów dydaktycznych, jak też, jako akademik.

Szybko zorganizowana została biblioteka. Wydział przejął księgozbiór po likwidowanym Instytucie Ekonomiki i Organizacji Pracy. Brakujące podręczniki przekazała także biblioteka SGPiS.

Od początku powstania Wydziału została stworzona jasno określona jego wizja. Miał on na celu z jednej strony kształcenie kadr na potrzeby regionu, z drugiej zaś strony tworzenie unikatowych kierunków i specjalności, które pozwoliłyby absolwentom znaleźć zatrudnienie na ogólnopolskim rynku pracy. Wszystkie kierunki kształcenia spełniały pierwszy wymóg, natomiast ubezpieczenia i prewencja także warunek unikatowości.

Do roku ak. 1973/74 prowadzone były trzyletnie studia zawodowe, po ukończeniu których absolwent otrzymywał tytuł dyplomowanego ekonomisty i mógł kontynuować studia magisterskie w innych ośrodkach akademickich. W 1974 roku uruchomiono na Wydziale studia magisterskie dzienne. Studia zaoczne trwały cztery lata i były studiami typu zawodowego. W roku ak. 1977/78 uruchomiono 2-letnie studia magisterskie, które były studiami drugiego stopnia.

IMG_0870
IMG_0867

Obrona rozprawy doktorskiej pt.: Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne, dr Urszuli Kosterny w kwietniu 1994r. 

Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomicznego od lewej prof. M. Trzeciak, prof. W. Rakowski, doc. M. Zwoliński

Struktura organizacyjna Wydziału ulegała przez okres minionych lat kilkakrotnym zmianom. Początkowo Wydział pracował w systemie katedralnym. Powołano trzy katedry: Ekonomiki Przemysłu, Ekonomiki Handlu, Finansów. Pierwsza duża reorganizacja miała miejsce w roku ak. 1975/76. Powstały wówczas dwa instytuty naukowe: Gospodarki Narodowej, kierowany przez doc. dr hab. Henryka Nurowskiego oraz Planowania i Finansów, kierowany przez doc. dr Władysława Jelenia. Duże zasługi w kierowaniu instytutem należy przypisać także doc. dr hab. Stefanowi Witkowskiemu. Taka struktura utrzymała się przez semestr.

Istotna zmiana w systemie funkcjonowania Wydziału została wprowadzona w lutym 1976 r. Zlikwidowano wówczas Wydział, a w jego miejsce został powołany Instytut Ekonomiki i Organizacji na prawach wydziału.

W roku 1978 powstała samodzielna Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu na bazie radomskiego ośrodka Politechniki Świętokrzyskiej. Jednym z wydziałów w nowo powstałej Uczelni był Wydział Ekonomiki i Organizacji, który w ten sposób uzyskał należne mu miejsce i rangę. Struktura Wydziału obejmowała trzy instytuty. Poza Instytutem Ekonomiki i Organizacji powołano do życia jeszcze dwa – Instytut Ubezpieczeń i Prewencji, kierowany przez dr Jerzego Handschke oraz Instytut Nauk Społecznych, którego pierwszym dyrektorem został prof. dr hab. Andrzej Piekara. Ta struktura organizacyjna Wydziału utrzymała się do roku ak. 1994/95.

Bardzo dynamiczny rozwój Wydziału przypada na lata 90. ubiegłego stulecia i początek XXI wieku. W latach 1990-1996 gwałtownie wzrosła liczba studentów, co skłoniło władze uczelni i Wydziału do podjęcia działań zmierzających do poprawy infrastruktury i zbudowania nowej siedziby. 

W 1998r. ówczesny dziekan – dr Adam Rutkowski – przeprowadził Wydział do nowej siedziby, której wielkość i wyposażenie odpowiada standardom XXI wieku.

Dziekan – dr Adam Rutkowski uroczyście otwiera nową siedzibę. Wśród gości Podsekretarz Stanu w MEN Danuta Grabowska

Dostosowując się do zaistniałych warunków ekonomicznych i społecznych, władze Wydziału Ekonomicznego dokonały nowego podziału organizacyjnego. Rozwiązany Instytut Nauk Społecznych zastąpiono strukturą katedralną. Powołano Katedrę Filozofii i Socjologii, Katedrę Ekonomii oraz Zakład Polityki i Gospodarki Terytorialnej (obecnie Katedra Rozwoju Regionalnego i Lokalnego). Powstały także katedry: Bankowości, Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Zastosowań Matematyki i Statystyki w Ekonomii oraz Technologii i Towaroznawstwa. W związku z rozpoczęciem kształcenia na nowym kierunku – Administracja powołano Katedrę Prawa. Poza katedrami w strukturze organizacyjnej Wydziału znalazły się: Zakład Zarządzania i Marketingu oraz Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa.

Posiedzenie Rady Wydziału

W 1999 r. powołano Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Regionalnej, która od roku akademickiego 2000/2001 sprawowała opiekę merytoryczną nad specjalnością międzynarodowe stosunki gospodarcze razem z powołaną w 2006 r. Katedrą Biznesu i Finansów Międzynarodowych. W 2006 r. powstała katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych.

Znaczącym osiągnięciem, podkreślającym dokonania i rangę Wydziału było uzyskanie w 1993 r. prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie ekonomii. Sukces Wydziału kierowanego w owym okresie przez prof. Jerzego Żuchowskiego był uwarunkowany zarówno ambicjami, jak i dokonaniami pracowników i osób kierujących Wydziałem od początku jego istnienia.

Ważnym etapem rozwoju Wydziału Ekonomicznego było uzyskanie w 2006 roku uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Towaroznawstwo od roku akademickiego 2007/2008 (decyzja Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lipca 2006 r. – nr DSW-2-KM-4002/18/06).

O jakości i poziomie kształcenia na Wydziale Ekonomicznym świadczy także uzyskanie przez Katedrę Nauk o Jakości – kierowaną przez prof. Jerzego Żuchowskiego – Certyfikatu Jakości Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2009, wydanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., będącego członkiem europejskiego systemu certyfikacji IQNet.

W 2011 przeprowadzono zmiany strukturalne na wydziale . Zarządzeniem Rektora R- 10/2011 utworzono z dniem 1- go lutego  Katedrę Finansów i Ubezpieczeń , oraz włączono Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa do Katedry Ekonomii. Od dnia 1. II 2012  Katedra Nauk o Jakości została przekształcona w Katedrę Towaroznawstwa i Nauk o Jakości a  Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa w Katedrze Ekonomii przekształcono w Zakład Mikroekonomii, utworzono także w Katedrze Ekonomii Zakład Makroekonomii.

Kolejne zmiany strukturalne zostały wprowadzone zarządzeniem R-5/2013 Rektora UTH. Utworzono z dniem 1 I 2013 Katedrę Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych ( na bazie Katedr: Katedry Rozwoju Regionalnego i Lokalnego i Katedry Metod Ilościowych).

Zajęcia w pracowni komputerowej 

Znaczącym osiągnięciem Wydziału Ekonomicznego było uzyskanie kolejnych praw doktoryzowania. Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu z dniem 23 VI 2014 Wydziałowi Ekonomicznemu UTH uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie Towaroznawstwo otworzyła nowe perspektywy rozwoju wydziału. W związku z tą decyzją Wydział uruchomił  od 1.10.2014 studia doktoranckie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach w zakresie ekonomia i towaroznawstwo.

Wykład w nowocześnie wyposażonej auli 113

W roku akademickim 2014/2015 rozpoczęto kształcenie na kierunku Prawo w działalności gospodarczej, studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Podstawą uruchomienia studiów była   uchwała nr 316/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5. VI 2014.

W  roku 2014 dokonano kolejnych zmian strukturalnych. Zarządzeniem  R-55/2014  Rektora UTH z dnia 6.X 2014 zlikwidowano  Katedrę Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych, oraz przekształcano Katedrę Filozofii i Socjologii w Katedrę Nauk Społecznych.

Zgodnie z Zarządzeniem R-20/2019 Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu został zlikwidowany Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Jednocześnie na mocy tego Zarządzenia na bazie zlikwidowanej jednostki organizacyjnej z dniem 1 października 2019 r. zostały utworzone dwa wydziały: Wydział Ekonomii i Finansów oraz Wydział Prawa i Administracji.

W strukturze Wydziału Ekonomii i Finansów funkcjonują cztery Katedry: Ekonomii; Finansów i Ubezpieczeń; Biznesu i Finansów Międzynarodowych oraz Polityki Ekonomicznej i Bankowości.

W 2019 r. Wydział podjął starania o rozszerzenie oferty kształcenia o dwa nowe kierunki, tj. finanse i rachunkowość oraz analityka gospodarcza (studia o profilu ogólnoakademickim na poziomie I i II stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej). Podstawą uruchomienia studiów na kierunku finanse i rachunkowość jest uchwała nr 581/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 sierpnia 2020 r. natomiast na kierunku analityka gospodarcza-uchwała nr 772/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 października 2020 r.

Wydział Ekonomii i Finansów 

Obecnie Wydział Ekonomii i Finansów prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia, prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na trzech kierunkach: ekonomia; finanse i rachunkowość oraz analityka gospodarcza.