Wydział Ekonomii i Finansów

Komisja ds. Oceny Efektów Uczenia się

Dla każdego kierunku studiów na Wydziale Ekonomii i Finansów funkcjonuje Kierunkowa Komisja ds. Oceny Efektów Uczenia się (KKOEU). Komisja zapewnia wdrożenie i utrzymanie funkcjonowania procedur Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) na danym kierunku studiów.

Zadania Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się określone są w §13-14 Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu., a także w §9 Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) Wydziału Ekonomii i Finansów UTH w Radomiu. Należą do nich:

  • ocena rezultatów programów studiów, w tym w szczególności:
    • analiza realizacji celów programu studiów oraz wyników nauczania na podstawie ewaluacji prowadzonej przez nauczycieli akademickich w odniesieniu do przedmiotów, których nauczają
    • badanie jakości prac dyplomowych i ich zgodności z celami programów studiów i zamierzonymi efektami uczenia się
    • analiza organizacji i wyników egzaminów dyplomowych
  • ocena zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy, w oparciu o opinie interesariuszy/pracodawców biorących udział przy tworzeniu programu, zatrudniających praktykantów i absolwentów UTH Rad.
  • opracowanie projektów stosownych procedur i narzędzi realizacji swoich zadań dla kierunków kształcenia prowadzonych przez wydział
  • opracowywanie i przedstawianie Dziekanowi oceny rezultatów programów studiów wraz z wnioskami dotyczącymi ich doskonalenia i modyfikacji

Komisja opracowuje procedury i zapewnia ich wdrożenie. Procedury te stanowią element Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i są wprowadzane zarządzeniem przez Dziekana Wydziału.

W skład Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się wchodzą nauczyciele akademiccy reprezentujący dany kierunek studiów oraz co najmniej jeden przedstawiciel studentów i doktorantów (delegowani odpowiednio przez samorząd studentów i doktorantów). Członków KKOEU powołuje Dziekan na okres kadencji. Pracami KKOEU kieruje Przewodniczący wyłoniony spośród składu osobowego Komisji przez jego członków. Spośród członków komisji Przewodniczący powołuje Sekretarza, który jest odpowiedzialny za komunikację i obsługę obiegu dokumentacji oraz jej przechowywanie.

Komisja współpracuje z Radą Programową, Wydziałowym Pełnomocnikiem ds. Jakości Kształcenia, Kierownikami Katedr, kierunkowymi Opiekunami praktyk oraz wydziałowym Koordynatorem programu ERASMUS+ w zakresie inicjowania i wdrażania działań doskonalących.

Regulamin pracy Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się na Wydziale Ekonomii i Finansów UTH w Radomiu stanowi Załącznik nr 1b do Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów UTH Rad.