Wydział Ekonomii i Finansów

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe

Wykaz wybranych publikacji pracowników Wydziału Ekonomii i Finansów

 • Bukowski S.I., Hyz A., Lament M. (Eds.) (2021). Competiteveness and economic development in Europe: prospects and challenges, Taylor & Francis Routledge, London – New York, 2021, ss. 347
 • Maráková V.,Wolak-Tuzimek A. ,Tučková Z. (2021) Corporate Social Responsibility as a source of competitive advantage in large enterprises. Journal of Competitiveness No 13(1), pp. 113-128, DOI: 10.7441/joc.2021.01.07
 • Bukowski S.I. (2020). Financial Integration in the European Monetary Union, Taylor & Francis Routledge, London – New York, 2020, ss. 123
 • Lament M., Wolak-Tuzimek A., Marákowá V., Kristofik P. (2020). Innovation in selecteg sectors of the economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ss.226
 • Bukowski S.I., Lament M. (2020). Konkurencja w sektorze ubezpieczeniowym w świetle teorii efektywnej struktury rynkowej – ESH (Efficient Structure Hypothesis), w: S. Franek, A. Adamczyk (red.), Pieniądz, instrumenty i instytucje finansowe, problemy, diagnozy, perspektywy, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. 1178, Szczecin 2020, s. 267-280. 
 • Bukowski S.I., Lament M. (2020). Foreign capital impact on insurance market development EU-15 countries, Entrepreneurial Business Review EBER, 2020, Vol. 8, No 3., 205-219
 • Kozuń-Cieślak G. (2020). Is the efficiency of the healthcare system linked to the country’s economic performance? Beveridgeans versus Bismarckians. Acta Oeconomica (70)1. DOI: 10.1556/032.2020.00001, 1-17
 • Młynarzewska-Borowiec I. (2020). Does Implementation of the Smart Growth Priority Affect Per Capita Income of EU countries?—Empirical Analysis for the Period 2000–2017, Journal of the Knowladge Economy, 34-46
 • Młynarzewska-Borowiec I. (2020). Income Gap between the New and Old EU Member States and Its Determinants in the Period 1996–2017, Ekonomista, nr 3(2020), 51-71
 • Młynarzewska-Borowiec I. (2020). Wpływ sektora ICT na lukę produktywności między Unią Europejską i USA – analiza dla okresu 1996-2017, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 3 (2020),  DOI 10.31743/ppe.9731, 12-26
 • Kozuń-Cieślak G. (2020). Does The Efficiency of Public Investment in Human Capital Affect the Country’s Economic Development?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (64)10, 43-54
 • Kosztowniak A. (2020). Odmienność modelu inwestycyjnego krajowych przedsiębiorstw niefinansowych na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce wobec modelu dominującego w Irlandii i Luksemburgu, Studia i Prace KZiF SGH w Warszawie, Nr 187/2020, 45-68
 • Śleszyński Z. (2020). Wyznaczanie współczynników korelacji liniowej – podstawy, Wiadomości Statystyczne, 2020, vol 65, nr 6, DOI: 10,5604/01.3001.0014.2347, 69-87
 • Lotko A., Luft R. (2020). A relation between passenger car brand image and consumer loyalty. A proof based on cluster analysis, Scientific Papers of Silesian University of Technology: Organization and Management Series, 2020, 147-161
 • Kaliszczak L., Sieradzka K. (2020). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentów wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, Przedsiębiorczość-Edukacja, Nr 16(2)/2020, 99-112
 • Sieradzka K. (2020). Crowdfunding as a source for start-up financing in Poland, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Organisation and Management Series, Issue No 147,/ Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Nr 147/2020, 247-258
 • Lament M. (2019). Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń, CeDeWu, Warszawa 2019, ss. 349
 • Maráková V., Lament M., Wolak-Tuzimek A. (2019) Forms of Stakeholders Communication by Socially Responsible Enterprises in Slovakia and Poland, [in:] Golinska-Dawson P., Spychała M. (eds) Corporate Social Responsibility in the Manufacturing and Services Sectors. Eco Production (Environmental Issues in Logistics and Manufacturing). Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 235-253, DOI: 10.1007/978-3-642
 • Wolak-Tuzimek A. (2019). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a  konkurencyjność przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa, ss.336
 • Mężyk A., Zamkowska S. (2019). Problemy transportowe miast. Stan i kierunki rozwiązań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ss. 255
 • Kosztowniak A. (2019). Impact of the Financial Structure of FDI Inflows on Economic Growth in Poland, Ekonomista 5/2019, 63-86
 • Bednarczyk J.L., Brzozowska-Rup K. (2019). Non-Decreasing Economic Growth Rate of Inflation (NDEGRI) in light of empirical studies/Inflacja niespowalniająca wzrostu gospodarczego (NDEGRI) w świetle badań empirycznych, Econometrics; Ekonometria, 2019, Vol. 23, No.1, 9-18
 • Bukowski S.I., Zięba L.J. (2019). Financial Market Development and Economic Growth. New or Old Nexus in the Euro Area?, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, Nr 2(21), 61-80
 • Bukowski S.I., Lament M. (2019). Impact of foreign capital on the insurance market development in the Visegrad Group countries, Journal of Management and Financial Sciences, Volume XII, Issue 38, 33-46
 • Ortyński K. (2019). Product Diversification and Firm Performance in Polish Non-life Insurance Sector, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities; Volume 22, Issue 3, 15-25
 • Pszczółka I. (2019). Analiza zmian w funkcjonowaniu bankowości centralnej w Polsce po 1924 roku, Optimum. Economic Studies, 1(94), 77-82
 • Bukowski S.I. (editor) (2018).  Monetary Unions: Background, Advantages and Disadvantages. Series: European Political, Economic, and Security Issues, Nova Science Publishers Inc., New York, ss. 396
 • Wolak-Tuzimek A. (2018) Determinants of innovative activities of enterprises, [in:] K. Szczepańska- Woszczyna, Z. Dacko-Pikiewicz (eds.), Innovation processes in the social space of the organization, Nova Science Publishers, Hauppauge, NY, USA, pp. 33-54
 • Bednarczyk J.L. (2018). Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, ss. 227
 • Kosztowniak A. (2018).  Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 2018, CeDeWu, Warszawa, ss.443
 • Kaliszczak L., Sieradzka K. (2018).  Zachowania przedsiębiorcze- współczesne wyzwania, Wyd.  Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Radom, ss.192
 • Śleszyński Z. (2018). Wybrane zagadnienia z podstaw arytmetyki finansowej, Wydawnictwo UTH w Radomiu, Radom, ss.126
 • Kosztowniak A., Alińska A., Filipiak Z.B. (2018). The Importance of the Public Sector in Sustainable Development in Poland, Sustainability 10(9):3278, 2018, ISSN 2071-1050, DOI:  10.3390/su10093278, 1-24
 • Wolak-Tuzimek A. (2018). Bariery we wdrażaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich przedsiębiorstwach, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 01/2018, 95-108
 • Bednarczyk J.L., Brzozowska-Rup K. (2018). Nowe wyzwania dla polityki pieniężnej. Czy wraca priorytet wzrostu gospodarczego? Ekonomista, nr. 3/2018, 275-300
 • Bednarczyk J.L., Brzozowska-Rup K. (2018). Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego NBP a wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2005-2017. Studia i Materiały. Miscellanea Economicae, nr.2/2018, tom I, 11-21
 • Bukowski S.I. (2018). Polityka monetarna a wzrost gospodarczy w Japonii w latach 1999-2016, w: red. M. Maciejewski, Ł. Prysiński, Handel Zagraniczny i polityka międzynarodowa, Przedsiębiorczość i Zarządzanie,  tom XIX, Zeszyt 2, 2018 Część II, 183-196
 • Bednarczyk J.L., Sobol M. (2018). Remarks on QE Efficiency in the Context of NAIRU Shifts and IS-LM Approach, Central Europea Review of Economics and Finance, Vol. 28, No 6, 2018, 77-87
 • Kosztowniak A. (2018). The Investment Development Path for Poland in the Period 1994-2016, Journal of Business and Economics, USA, Issue 3/2018, 249-255
 • Kosztowniak A. (2018). Changes of inward and outward FDI stocks in Poland and the stage of the investment development path, Journal of Management and Financial Sciences (JMFS), SGH KZiF, Vol. XIII, No. 35(2018), 41-60
 • Młynarzewska-Borowiec I. (2018). Łączna produktywność czynników produkcji (TFP)i jej zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, No. 3(335) 2018, 109-122
 • Młynarzewska-Borowiec I. (2018). TFP determinants in European Union member states in 2000-2014 in the light of panel study results, Central European Review of Economic & Finance, Vol. 26, No.4 (2018), 65-78
 • Młynarzewska-Borowiec I. (2018). Determinants of the real convergence process in the European Union – A panel analysis for 2004-2015, Argumenta Oeconomica ,No.1(40) 2018, 345-363
 • Ortyński K. (2018). Uwarunkowania rozwoju i rola bancassurance, 2018, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 4/2018, t. I, 77-86
 • Pszczółka I. (2018). Zmiany wysokości i struktury rezerw walutowych NBP na tle zmian zachodzących w rezerwach walutowych na świecie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zeszyt: 352, 174-183
 • Lotko A., Wójtowicz Ł. (2018). Zróżnicowanie struktur organizacyjnych w usługach i przemyśle, Przegląd Organizacji 06/2018, 36-48
 • Bukowski S.I. (2017). Czy unia monetarna w Europie przetrwa?, Studia Oeconomica Posnaniensia,  vol. 5 , no 8, 5-17
 • Śmiechowski K., Lament M. (2017). Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) reporting on pro-ecological actions of tanneries, Journal of Cleaner Production, 161, 991-999
 • Bednarczyk J.L., Brzozowska-Rup K. (2017). Czy polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego wspierała wzrost gospodarczy kraju, Studia i Materiały. Miscellanea Economicae, nr. 2/2017, tom I, 29-39
 • Bukowski S.I. (2017). Integration of Polish Equity and Debt Securities Market with Foreign Market and Economic Growth in Poland, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia vol. 51, no 5 (2017), 59-68
 • Bukowski S.I., Bukowska J.E. (2017). Zmiany podaży pieniądza, stóp procentowych i kursu walutowego a wzrost gospodarczy w obszarze euro, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2017, tom 332/6, 159-173
 • Bukowski S.I., Bukowska J.E. (2017). Financial and Fiscal Crises, Prices and the EUR/USD Rate of Exchange, International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, 2017, tom10(3), 73-79
 • Wolak-Tuzimek A., Tarnowska J. Chmiel M. (2017). The natural environment as an area of Corporate Social Responsibility, Environmental Protection and Natural Resources 2017,Vol.28, Issue3, ISSN 2353-8589, DOI:10.1515/oszn-2017-0021, 45-52
 • Lament M. (2017). Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 91 (147), 63-86
 • Lament M. (2017). Wpływ struktury kapitału na raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń z polskiego rynku ubezpieczeniowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin, Polonia Sectio H, LI(4), 195-205
 • Lament M. (2017). Standardy raportowania niefinansowego w podmiotach społecznie odpowiedzialnych w Polsce, Marketing i Rynek, 11/2017, 298-310
 • Lament M. (2017). Quality of non-financial information reported by financial institutions. The example of Poland and Greece, Central European Review of Economic and Finance,22 (6), 5-16
 • Fiedoruk B. (2016). Środki trwałe. Praktyczne ujęcie w aspekcie bilansowym i podatkowym, Warszawa, Difin 2016, ISBN 978083-7930-841-5, ss.258
 • Kosztowniak A., Sobol M. (red. nauk. i współautorstwo) (2016). Współczesna polityka gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2016, ss.489
 • Lesáková L., Wolak-Tuzimek A., Marákowá V., Lament M. (2016). New trends in management of enterprise, SCIEMCEE Publishing London, London 2016, ss.275
 • Kristofik P., Lament M., Musa H. (2016). The reporting of non-financial information and the rationale for its standardization, E&M Economics and Management, 2(XIX), 157-175
 • Maráková  V., Dyr T., Wolak-Tuzimek A. (2016), Factors of tourism’s competitiveness in the European Union countries, E + M Ekonomie a Management, Vol. 19, No 3, 92-109
 • Kosztowniak A. (2016). Verification of the relationships between FDI and GDP in Poland, Acta Oeconomica, Vol. 66, Issue 2, June 2016, 307-332
 • Bednarczyk J.L., Misztal P. (2016). Czy strefa euro zmierza w kierunku pułapki niskiej inflacji?, Ekonomista nr 4/2016, 546-566
 • Bednarczyk J.L., (2016). Forward guidance (ogłaszanie zamiarów) jako narzędzie polityki pieniężnej, Finanse, czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, nr.1(9)/2016, 35-47
 • Bukowski S.I., Bukowska J.E. (2016). Czynniki determinujące kurs euro wobec dolara amerykańskiego (USD/EUR) w długim okresie, Studia Prawno-Ekonomiczne, 2016, vol. XCIX, 175-186
 • Bukowski S.I., Zięba Ł. (2016). Główne determinanty pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa poprzez emisje akcji na rynku giełdowym, Miscellanea Oeconomicae, nr 3/2016, 11-20
 • Bukowski S. I., Gowers R. (2016). The degree of integration of equity markets in Central Europe (new member EU countries) with the US and UK equity markets, Central European Review of Economics & Finance, 2016, Vol. 11, No 1, 5-26
 • Kalinowska K. (2016). The stabilizing role of unemployment benefits in Poland, Central European Review of Economics & Finance, Vol. 12, No. 2, 2016, 21-40
 • Kosztowniak A., Sobol M. (2016). Nowy model rozwoju gospodarczego Polski. Główne założenia i zasadność jego realizacji, Monografie, Studia i Rozprawy, Zeszyt M78, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2016, 35-49
 • Kosztowniak A. (2016). TNC Activities – motives, forms of internationalization, development strategies and cultural factors [w:] M. Michalska-Suchanek, O. Gogolin, Z problematyki kultur. Studium interdyscyplinarne, World Journal of Theoretical and Applied Sciences, No. 2(5)/2016, Prace Naukowe GWSP, Gliwice 2016, 21-31
 • Lament M. (2016). CSR reporting in financial institutions, Central European Review of Economic and Finance, 13, 65-81
 • Mężyk A., Zamkowska S. (2016). Tendencje rozwojowe  w transporcie polskim na tle wyzwań stawianych przez gospodarkę, Optimum. Studia ekonomiczne,  nr 6(84) /2016, 83-98
 • Ortyński K. (2016). Determinants of profitability of general insurance companies performance in Poland, Central European Review of Economics & Finance, 2016, t. 12, z. 2, 158-164
 • Pszczółka I. (2016). Wybrane aspekty zarządzania rezerwami walutowymi w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauki Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN: 2450-7733, Zeszyt: 44/2, 303-314
 • Pypeć M. (2016).Wybrane determinanty zmian dochodów podatkowych samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999–2014, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. LI, 1, 315-325
 • Sońta W. (2016). artykuł recenzowany, A. Kumpiałowska Praktyczne narzędzia zarzadzania ryzykiem w jednostkach sektora publicznego, W. Ekonomika  i Organizacja Przedsiębiorstwa 2016 nr 2, 79-81
 • Śleszyński Z. (2016). About help attempts for borrowers in Poland who have taken housing loans in CHF, Central European Review of Economics & Finance; Faculty of Economics and Legal Sciences, Radom, Vol. 14, No. 4(2016), 85–99