Wydział Ekonomii i Finansów

Monitorowanie Ekonomicznych Losów Absolwentów

Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdrożyło w maju 2015 roku ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA)

Raporty ELA przygotowywane są w oparciu o dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on. Na prowadzenie monitoringu pozwoliła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2014 r.

Pierwszym rocznikiem objętym badaniem były osoby, które ukończyły studia w 2014 r. opis badania

Raporty ELA obejmują zarówno zestawienia ogólnopolskie, jak i dla poszczególnych uczelni i kierunków studiów i publikowane są na stronie Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

WEiF - EKONOMICZNE LOSY ABSOLWENTÓW 2014 - 2018
Ekonomia studia I stopnia
studia II stopnia