Wydział Ekonomii i Finansów

Katedra Finansów i Ubezpieczeń

Misja 

Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych oraz prac naukowych poprzez stałe doskonalenie kwalifikacji pracowników Katedry i rozwijanie badań naukowych w zakresie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń oraz kształtowanie postaw etycznych opartych na uniwersalnych zasadach wolności, tolerancji i szacunku dla innych osób.

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Kazimierz Ortyński 

 

Historia

Katedra Finansów i Ubezpieczeń powstała  w następstwie  zmian reorganizacyjnych Instytutu Ubezpieczeń i Prewencji w 2011 r.
Instytut Ubezpieczeń i Prewencji powstał w 1979 r. na mocy porozumienia Ministra Finansów oraz Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 18 czerwca 1978 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ubezpieczeń i Prewencji na Wydziale Ekonomicznym w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (aktualnie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu) .  W strukturze  Instytutu funkcjonowały trzy jednostki organizacyjne, tj.: Zakład Ekonomiki i Organizacji Ubezpieczeń, Zakład Finansów oraz Zakład Metod Rachunku Aktuarialnego.
Profil badawczy Instytutu obejmował szeroko pojętą problematykę ubezpieczeń (metody statystyczno-matematyczne w ubezpieczeniach, zagadnienia rynku ubezpieczeniowego, zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń, zagadnienia ubezpieczeń społecznych, problematykę rachunkowości ubezpieczeniowej, analizę finansową i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń czy problematykę reasekuracji ) oraz finansów publicznych i samorządu terytorialnego, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, diagnostyki sytuacji finansowej  przedsiębiorstw,  a także polityki fiskalnej.
Na specjalności nauczania ubezpieczenia i prewencja program studiów  obejmował obok przedmiotów podstawowych i kierunkowych finansowo-ekonomicznych również następujące przedmioty ubezpieczeniowe: ekonomika i organizacja ubezpieczeń, prawo ubezpieczeniowe, matematyka ubezpieczeniowa, finanse i rachunkowość ubezpieczeniową, ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenia własności państwowej, ubezpieczenia społeczne, odpowiedzialność przewoźnika międzynarodowego versus ubezpieczenia, prewencję w ubezpieczeniach.
Na specjalności nauczania finanse program studiów obejmował m.in. takie przedmioty jak: planowanie i finansowanie rozwoju gospodarczego, system podatkowy, zarządzanie finansami, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, finansowanie i ocenę inwestycji, rachunkowość instytucji finansowych, rachunkowość.
Należy nadmienić, że kształcenie studentów w zakresie finansów i ubezpieczeń na Wydziale Ekonomicznym rozpoczęło się w 1971 r. w ramach kierunku finanse i rachunkowość – specjalność ubezpieczenia i prewencja. Kształceniu na specjalności ubezpieczenia i prewencja sprzyjał aktywny mecenat Centrali Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz Towarzystwa Ubezpieczeń  i Reasekuracji  „Warta” S.A. (m.in.: prof. dr hab. Antoni Banasiński, prof. dr hab. Eugeniusz Stroiński, dr Antoni Wanatowski, dr Stanisław Dmochowski, dr Marian Domagała, dr Stefan Groński,  doc. dr Zygmunt Lichniak, dr Stanisław Nowak ), a przede wszystkim osobiste zaangażowanie ówczesnego dyrektora naczelnego PZU  doc. Eugeniusz Kreida.
Instytutem od dnia jego utworzenia do końca września 1988 r. kierował prof. dr hab. Jerzy Handschke, z dniem 1 października 1988 r. funkcję tę objął doc. dr Zygmunt Lichniak, a następnie prof. dr hab. Kazimierz Ortyński, który nieprzerwanie od roku 2011 jest kierownikiem  obecnej katedry.