Wydział Ekonomii i Finansów

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Wydziałowy koordynator programu Erasmus+
Łukasz Zięba 
e-mail:l.zieba@uthrad.pl

Współpraca międzynarodowa zajmuje znaczące miejsce w działaniach i rozwoju Wydziału Ekonomii i Finansów. Będąc najbardziej popularnym wydziałem wśród studentów, jednostka dąży do umocnienia swojej pozycji także na arenie międzynarodowej, między innymi poprzez zacieśnianie współpracy ze strategicznymi partnerami zagranicznymi oraz aktywną wymianę studentów i pracowników. W  najbliższych latach uczelnia będzie dążyć do wzrostu udziału studentów i kadry z zagranicy, do umiędzynarodowienia programów studiów oraz włączeniu do nich elementu mobilności studentów, a także kontynuować aktywny udział w unijnych i międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych.

Studenci Wydziału Ekonomii i Finansów mogą uczestniczyć w programach międzynarodowych na ogólnych zasadach obowiązujących wszystkich studentów. Oferta kierowana do studentów jest corocznie  poszerzana. Studenci mogą wyjeżdżać w ramach 19 umów Programu ERASMUS+, zawartych przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny z uczelniami partnerskimi z Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Turcji, Węgier, Włoch.

Należy jednoznacznie podkreślić, że wszystkie formy współpracy międzynarodowej mają bezpośrednie przełożenie na realizowany proces dydaktyczny. Szczególną uwagę zwraca się na kompatybilność i jakość programów kształcenia, języki nauczania, jakość usług dla studentów oraz komunikację międzyinstytucjonalną. W celu podnoszenia umiejętności niezbędnych w komunikacji w środowisku międzynarodowym, na WEiF prowadzone są wybrane przedmioty (w ramach programów studiów) w języku angielskim.

Ponadto, lektoraty prowadzone na WEiF pomagają przygotować studentów do uczestnictwa w programie ERASMUS+ w celu efektywnego komunikowania się w środowisku akademickim. W ramach programu ERASMUS+ prowadzone są również zajęcia z języka polskiego dla studentów zagranicznych, których celem jest nie tylko nauka języka dla potrzeb komunikacyjnych i zawodowych, ale również ma na celu wprowadzenie elementów kultury polskiej.

Poza wymianą studentów duże znaczenie dla internacjonalizacji procesu kształcenia na WEiF ma mobilność pracowników. Wyjazdy pracowników WEiF do uczelni partnerskich nie koncentrują się wyłącznie na aspekcie dydaktycznym, obejmują również szeroko pojętą współpracę w dziedzinie badań naukowych. Odzwierciedleniem tego są cyklicznie organizowane konferencje międzynarodowe, których uczestnikami są nauczyciele akademiccy z uczelni partnerskich oraz ich publikacje w materiałach konferencyjnych. Pracownicy Wydziału Ekonomii i Finansów poszerzają swoją wiedzę i doskonalą sposób jej przekazywania na międzynarodowych konferencjach naukowych.