Wydział Ekonomii i Finansów

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Na funkcję Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów powołana została na okres do dnia 31.08.2024r. (Zarządzenie R-47/2020 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 17 września 2020r.)

 • dr Grażyna Kozuń-Cieślak

Zadania i kompetencje Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia określa § 11 Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (Załącznik do Uchwały Senatu UTH Rad. nr 000-2/21/2020 z 27.02.2020 r.). Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia pełni funkcję koordynacyjną, doradczą i inicjatywną w procesie oceny, zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Do zadań Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 • kierowanie pracami Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 • monitorowanie zakresu i aktualności publikowanych informacji dotyczących procesu dydaktycznego i jakości kształcenia na Wydziale
 • inicjowanie działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale
 • opiniowanie projektów programów studiów i zasad studiowania oraz proponowanych w nich zmian
 • sporządzanie corocznego sprawozdania z funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Decyzją Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów nr 21/2020 z dnia 01.10.2020 r. podjętą na podstawie § 40 ust. 10 statutu Uczelni powołany został Zespół ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów na okres od 1.10.2020 r. do 30.09.2024 r. w następującym składzie:

 • dr Grażyna Kozuń-Cieślak – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • dr Grażyna Olszewska – Prodziekan WEiF
 • dr Jarosław Cwyl – sekretarz KFiU
 • dr Katarzyna Sieradzka – sekretarz KE
 • dr Marzena Sobol – sekretarz KPEiB
 • dr Łukasz Zięba – sekretarz KBiFM
 • Bartłomiej Stan – przedstawiciel studentów
 • Rafał Czupryn – przedstawiciel doktorantów

Zadania i kompetencje Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia określa § 12 Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (Załącznik do Uchwały Senatu UTH Rad. nr 000-2/21/2020 z 27.02.2020 r.). Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 • opracowanie i modyfikacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, z uwzględnieniem polityki jakości wydziału, jego misji i strategii w zakresie kształcenia
 • wdrażanie uczelnianych procedur w zakresie jakości kształcenia
 • opracowanie i wdrażanie wydziałowych procedur zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia
 • monitorowanie i ocena mobilności studentów i pracowników wydziału we współpracy z wydziałowym koordynatorem programu Erasmus +
 • monitorowanie warunków realizacji procesu kształcenia
 • gromadzenie informacji dotyczących funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na wydziale
 • przedstawianie dziekanowi wniosków, rekomendacji i zaleceń w zakresie poprawy jakości kształcenia