Wydział Ekonomii i Finansów

Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości

Historia

Katedra powstała w 1992 r. w odpowiedzi na wzrost zainteresowania studentów problematyką szeroko rozumianej polityki gospodarczej i bankowości. Od początku jej działalności Katedrą kierował dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. UTH. We wrześniu 2020 r. funkcję tą przejęła dr hab. Aneta Kosztowniak, prof. UTH. W latach 1992-1994 zespół Katedry składał się z jednego adiunkta oraz dwóch asystentów. Od 1994 r. zespół systematycznie powiększał się. Obecnie w Katedrze pracuje trzech samodzielnych pracowników naukowych oraz trzech adiunktów. Od 2003 r. Katedra Bankowości zmieniła nazwę na Katedrę Polityki Ekonomicznej i Bankowości, co wynikało z rozszerzenia zakresu prowadzonej przez Katedrę działalności naukowej i dydaktycznej.

Osiągnięcia 

Od momentu utworzenia Katedry stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskało sześć osób, wszyscy z wyróżnieniem. Prace doktorskie zostały opublikowane w formie książkowej, w centralnych wydawnictwach naukowych.

W latach 2004-2006 Katedra organizowała cykliczną ogólnopolską konferencję na temat „Stopy procentowe a gospodarka”, efektem której było wydanie trzech książek stanowiących ważny wkład do krajowej dyskusji naukowej na temat teorii i polityki stóp procentowych.

Kolejną publikacją książkową dotyczącą tej problematyki była książka wydana w związku z ukończeniem projektu badawczego, wykonanego na zamówienie Komitetu Badań Naukowych. W latach 2008-2009 Katedra współorganizowała dwie Międzynarodowe Konferencje Naukowe dotyczące odpowiednio procesów rozwoju gospodarczego w świecie i w Polsce oraz kryzysu finansowego i jego skutków. Efektem tych konferencji było wydanie czterech książek w Wydawnictwie CeDeWu oraz dwóch w Wydawnictwie UTH. W latach 2016-2018 Katedra zorganizowała cykl konferencji naukowych po wspólnym tytułem „Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku”. Przedmiotem tych konferencji była ocena aktualnej sytuacji bankowości spółdzielczej w grupach zrzeszeniowych, przedstawienie stanu organizacyjnego i prawnego sektora, wskazanie głównych barier rozwoju, charakterystyka polskiej bankowości spółdzielczej na tle sytuacji w Unii Europejskiej oraz propozycje nowego modelu bankowości spółdzielczej w Polsce.

Pracownicy Katedry wydali w ciągu ostatnich lat indywidualnie lub jako redaktorzy naukowi w wydawnictwach centralnych oraz uczelnianym łącznie ponad 30 książek oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych. Istotnym elementem działalności pracowników Katedry jest także aktywna współpraca zagraniczna, m.in. z uczelniami z Belgii, Włoch, Grecji, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii. Efektem tej współpracy są regularne wyjazdy z wykładami w ramach programu Socrates-Erasmus, udział w zagranicznych konferencjach naukowych (np. Congress of Political Economists, International Atlantic Economic Society, EADI) a także publikacje.