Wydział Ekonomii i Finansów

Katedra Ekonomii

Katedra Ekonomii to prężna, dysponująca kadrą wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych, dobrze zorganizowana i sprawnie zarządzana jednostka organizacyjna Wydziału Ekonomii i Finansów, która:

 • zapewnia wysoki poziom kształcenia ekonomicznego studentów
 • prowadzi intensywną działalność naukowo-badawczą
 • ściśle współdziała z otoczeniem społecznym na rzecz upowszechniania oraz praktycznego wykorzystania dorobku wiedzy ekonomicznej

Katedra Ekonomii jako jednostka organizacyjna WEiF utworzona została 1 listopada 1994 roku. Do tego czasu zarówno dydaktyka jak i badania naukowe prowadzone były w Zakładzie Ekonomii Politycznej, którego początki sięgają 1976 roku. Twórcą Zakładu Ekonomii Politycznej był doc. dr Wiesław Kudła, kierujący Zakładem do roku 1994.
Pierwszym kierownikiem Katedry Ekonomii była dr hab. Eliza Freitag-Mika, prof. UTH Rad., sprawująca tę funkcję przez 20 lat. W latach 2014 – 2019 kierownikiem  Katedry Ekonomii był dr hab. Tadeusz Dyr., prof. UTH Rad..
Od 1 listopada 2019 roku kierownictwo Katedry Ekonomii objęła dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, prof. UTH Rad.
W związku ze zmianą struktury organizacyjnej WEiF, z dniem 1 października 2014 r. do Katedry Ekonomii włączeni zostali pracownicy Katedry Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych. Naturalną konsekwencją fuzji dwóch katedr było rozszerzenie zakresu działalności dydaktyczno–naukowej Katedry Ekonomii. Nowy wymiar nadała mu synteza programów nauczania poszczególnych przedmiotów oraz obszarów prac badawczych.
Aktualnie w Katedrze Ekonomii zatrudnionych jest dwóch samodzielnych pracowników naukowych, trzech adiunktów oraz dwóch starszych wykładowców ze stopniem doktora nauk ekonomicznych.
Pracownicy Katedry współpracują w zakresie dydaktyki oraz badań naukowych z następującymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi tj.:

 • Universidade da Beira Interior, Covila, Portugalia,
 • Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja.
 • Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Czechy

Efektem tej współpracy są regularne wyjazdy z wykładami w ramach programu Erasmus Plus, udział w zagranicznych konferencjach naukowych, wspólne publikacje a także granty ponadnarodowe oraz zagraniczne staże naukowe i dydaktyczne.
Katedra posiada unikalny profil badawczy, pozwalający na interdyscyplinarne ujmowanie zagadnień ekonomicznych w warunkach współczesnych wyzwań rozwojowych.  Systematycznie publikowane wyniki badań wpisują się w proces tworzenia podstaw nowego, wielowymiarowego ujęcia ekonomii rozwoju i polityki ekonomicznej oraz stałego wzbogacania oferty dydaktycznej, łączącej w sobie nowoczesne podstawy teoretyczne oraz praktyczne aspekty wykładanej problematyki.
Zainteresowania badawcze akademików Katedry Ekonomii obejmują następującą problematykę:

 • konkurencyjność i innowacyjność w ujęciu mikro-, mezo- i makroekonomicznym
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • ekonomia i finanse podmiotów sektora publicznego
 • gospodarka i finanse sektora samorządu terytorialnego
 • międzynarodowa alokacja kapitału
 • rozwój polskiej myśli ekonomicznej

Efektem badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry Ekonomii są zrealizowane cztery granty naukowe, w tym dwa granty ponadnarodowy we współpracy z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz liczne monografie i artykuły naukowe indeksowane w bazach Web of Science, SCOPUS, ERIH PLUS.