Wydział Ekonomii i Finansów

Misja i strategia Wydziału

Misja i strategia Wydziału

EST INNATUS IN NOBIS COGNITIONIS AMOR ET SCIENTIAE!

Marcus Tullius Cicero

WRODZONE JEST NAM UMIŁOWANIE POZNANIA I WIEDZY!

W sentencji tej wyrażone są wszystkie wartości, które Wydział Ekonomii i Finansów realizuje poprzez:

  • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz popularyzację ich wyników
  • kształcenie studentów w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości oraz analityki gospodarczej na poziomie zapewniającym zdobywanie wiedzy i  umiejętności cenionych i poszukiwanych na krajowym rynku pracy oraz przez pracodawców zagranicznych
  • rozwijanie u studentów zdolności do samodzielnego myślenia, umiejętności samokształcenia, kultury osobistej i umysłowej oraz zasad postępowania etycznego i zgodnego z prawem, kształtowanie wśród studentów postaw zgodnych z wartościami Unii Europejskiej
  • rozwijanie zaawansowanej wiedzy na studiach III stopnia w zakresie ekonomii i towaroznawstwa oraz umiejętności samodzielnych badań naukowych przez doktorantów
  • popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej niezbędnej dla rozumienia procesów gospodarczych.

Misja Wydziału Ekonomii i Finansów jest zbieżna z misją Uczelni zawartą w słowach KU GODNEJ PRZYSZŁOŚCI, wyrażającej założenie, że wiedza, umiejętności i wartości wynoszone przez absolwentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu stanowią fundament nie tylko indywidualnego poczucia własnej wartości absolwentów, ich sukcesu na rynku pracy, ale także pozytywnego wkładu w funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa.

Cele i instrumenty urzeczywistniania misji Wydziału Ekonomii i Finansów oraz Uniwersytetu określa Strategia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych na lata 2017-2021. Dokument przyjęty został uchwałą Rady Wydziału nr 16/2017/RW z dnia 23.03.2017 r.