Wydział Ekonomii i Finansów

Najważniejsze publikacje

dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad.
dr Joanna Bukowska

Problematyka wyzwań gospodarki XXI wieku to temat rozległy i złożony, podlegający dynamicznym zmianom. Można go badać wieloaspektowo i interdyscyplinarnie, dlatego też w niniejszej monografii starano się wskazać wiele obszarów badań, jednak ze względu na złożoność zjawiska możliwe było odniesienie się jedynie do wybranych sektorów gospodarki. Podstawowym założeniem monografii była myśl, aby zawarte w niej idee, refleksje i wiedza, dotyczące obszarów funkcjonowania sektora przedsiębiorstw, instytucji finansowych i wybranych kwestii polityki ekonomicznej państwa, trafiły do polityków i praktyków gospodarczych. W monografii zostały wydzielone problemy makroekonomiczne dotyczące globalnej gospodarki oraz polityki ekonomicznej państwa, a także zagadnienia dotyczące sektora przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Opracowanie zostało podzielone na cztery główne części tematyczne, do których zostało przypisanych łącznie dwadzieścia dwa rozdziały. CZĘŚĆ PIERWSZA – Globalna gospodarka a integracja ekonomiczna przedstawia problemy gospodarcze w kontekście integracji ekonomicznej, a w szczególności międzynarodowej wymiany gospodarczej oraz międzynarodowej konkurencyjności. CZĘŚĆ DRUGA – Rynki finansowe a wyzwania globalne poświęcona została problemom rynków finansowych w kontekście wyzwań globalnych. W szczególności omówione tutaj zostały zagadnienia chińskiej ekspansji na światowe rynki finansowe, rozwój giełdowych rynków akcji, charakter konkurencji rynku ubezpieczeniowego oraz determinanty efektywności finansowej zakładów ubezpieczeń. CZĘŚĆ TRZECIA – Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki globalnej przedstawia wybrane, aktualne wyzwania przedsiębiorstw, w szczególności dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, start-upów, przedsiębiorstw rodzinnych oraz wykorzystania systemów IT w przedsiębiorstwach. CZĘŚĆ CZWARTA – Polityka ekonomiczna państwa a wyzwania sektorowe zawiera zagadnienia dotyczące różnych obszarów polityki ekonomicznej państwa, począwszy od strategii przezwyciężania szoku popytowego poprzez instrumenty wparcia Przemysłu 4.0, a skończywszy na japońskim modelu Społeczeństwa 5.0. Monografia przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków gospodarczych zainteresowanych aktualnymi problemami gospodarczymi w kontekście globalizacji, integracji ekonomicznej oraz wzrostu gospodarczego.

2021

books, stack, glasses
books, stack, glasses
prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski
prof. Alina Hyz
dr hab. Marzanna B. Lament, prof. UTH Rad.

The success of an economy to adapt quickly, flexibly, and effectively to the demands of the changing international economic environment can only be investigated using the achievements of other national economies or regions as a benchmark. This book analyzes the fundamental factors of competitiveness, which will, in turn, facilitate economic development and growth, in the new post-crisis environment. In the economic, social, legal, and technological environment that has emerged in recent years, as well as in the period after the recent financial crisis, it is critical to define, assess, and implement new pathways to competitiveness and economic development.
The book covers all aspects of competitiveness and economic growth, from financial intermediaries to tourism and the digital economy, and from regulation and corporate governance to exchange rate dynamics and monetary policy issues. It uses empirical findings from a variety of different countries with divergent economic structures and policies. It examines the new system of production, and the technological, commercial, financial and institutional environment, with the aim of recommending a proportional division of benefits and costs of economic growth. It offers a fresh, holistic, and flexible concept to underscore the new relationship between competitiveness and economic growth. Such an approach is needed, whereby competitiveness is no longer a zero-sum game between countries, but is achievable for all countries.
The book recommends future directions and offers policy solutions, and as such, will appeal to students, researchers, and policymakers, as well as those interested in the role of competitiveness in the operation of markets, productivity, and economic development, and how it might foster innovation and growth.

2021

books, stack, glasses
books, stack, glasses
books, stack, glasses

prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski

This book introduces readers to the world of international financial markets and their integration on a global and regional scale. The author presents the theoretical and practical issues concerning the processes of financial market integration, with a particular focus on the monetary union.
The empirical research results are based on econometric modeling, thus simplifying them for a non-specialist audience, who can instead concentrate on the author’s conclusions, which comprise the results of these complicated research methods. The author outlines the role and functions of financial markets in the economy, in particular the relationship between financial intermediaries and financial markets and tackles the question of integration of new EU member countries’ financial markets within the eurozone. The integration of financial markets in an international context is inevitable, and the author argues that we must learn how to benefit from it from in terms of economic growth.
This book will be a valuable resource for students of economics and finance, particularly those studying financial management and international business and finance, as well as professionals in these fields. Further, this book will be of interest to anyone looking to discover more about the problems of globalization and the integration of financial markets into the modern economy.

2020

books, stack, glasses

dr hab. Wiesław Ł. Macierzyński, prof. UTH Rad.

Znaczenie reklamy w budowaniu marki stanowi podstawę zintegrowanej strategii, w której relacja klienta z produktem i jego producentem może być początkiem długiego i udanego trwania. Publikacja poświęcona reklamie w prasie lwowskiej XiX i początku XX wieku ukazuje te związki w realiach gospodarczych tamtych czasów z możliwością ich oceny z dzisiejszej perspektywy. To wtedy pojawiło się pojęcie rynkowej promocji produktów znaczących reklamodawców zagranicznych, związanych także z utrwaleniem i kreowaniem marki. Przykładem najbardziej rozpoznawalnej kampanii reklamowej była promocja mleka dla niemowląt i mleka zagęszczonego fabryki z Vevey należącej do Henryka Nestlè, twórcy największej na świecie firmy zajmującej się produkcją żywności i napojów. Autor tej monografii znakomicie powiązał przekaz warstwy znaczeniowej reklamy z informacją o życiu gospodarczym i społecznym, a nawet politycznym ówczesnej Galicji, a jej lektura pozostawia przekonanie, że dobra reklama jest naprawdę skuteczna, jeśli towarzyszy jej dobry produkt. 

Edyta IROKO
Corporate Affairs Manager
Nestlé Polska S.A.

2020

books, stack, glasses
dr hab. Marzanna B. Lament prof. UTH Rad.
dr hab. Anna Wolak-Tuzimek prof. UTH Rad.
prof. Vanda Maráková
prof. Peter Krištofík

The monograph discusses current research problems arising from implementation of innovation to manufacturing and service enterprises in selected economic sectors. It is the objective of this monograph to present fundamental aspects of innovation processes, in particular, the essence and determinants of innovativeness of manufacturing and service enterprises in selected economic sectors. Its structure reflects the above objective and encompasses four principal chapters that introduce both theoretical aspects and results of the authors’ research. The first concerns innovation implemented to the enterprise sector and is intended to present innovative actions by enterprises and to examine their impact on competitive potential of enterprises. Chapter two addresses innovation in sustainable development of tourism. It aims to analyse and evaluate innovation implemented to tourism in the region of High Tatras and its effects on sustainable development of the area. Tourism innovation is found to differ from innovation in other sectors in view of the specific nature of the tourist product. The third chapter discusses innovation implemented to the banking sector. Major trends in banking, namely, personalisation, open banking, predictive banking based on artificial intelligence, digital channels, and mobile payments are covered in detail. Chapter four concentrates on innovation in the insurance sector. Types of innovation in insurance companies and factors determining their development are analysed that stem from the unique nature of insurance operations, innovation developments in the insurers active in the Polish market are evaluated.

2020

books, stack, glasses
books, stack, glasses
books, stack, glasses
books, stack, glasses

dr hab. Marzanna B. Lament, prof. UTH Rad.

W pracy dokonano identyfikacji zależności pomiędzy raportowaniem niefinansowym w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych a wynikami finansowymi podmiotów raportujących oraz dokonano identyfikacji czynników wpływających na wykorzystywanie raportowania niefinansowego przez zakłady ubezpieczeń. Ponadto określone zostały czynniki determinujące wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń oraz opracowano metodykę badania, służącą do określenia wpływu raportowania niefinansowego na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych zbudowano modele ekonometryczne dla badanych grup zakładów ubezpieczeń oraz określono wpływ raportowania niefinansowego w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń, w zależności od zakresu działania (dział I, dział II), formy prowadzenia działalności (TUW, SA) oraz pochodzenia kapitału (krajowe zakłady ubezpieczeń, zagraniczne zakłady ubezpieczeń). „Przedstawiona praca podejmuje problem ważny i bardzo aktualny, póki co w mojej ocenie, w badaniach w obszarze rachunkowości – ciągle niszowy, a ze względu na zlokalizowanie w sektorze zakładów ubezpieczeń – dodatkowo interesujący. […] pracę czyta się z dużym zaciekawieniem naukowym. […] Praca może być uznana za oryginalną i ważną poznawczo. […] Na rynku polskim będzie interesującą publikacją z tego obszaru”. Z recenzji prof. dr hab. Anny Karmańskiej „Wyrażam przekonanie, że recenzowana monografia cechuje się wysokim poziomem naukowym, a wymiar zaprezentowanych w niej treści przyczynia się do lepszego poznania istoty raportowania niefinansowego i jego wpływu na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń. […] W sposób istotny przyczynia się do zmniejszenia niedoboru wiedzy z zakresu teorii i praktyki działania zakładów ubezpieczeń w obszarze społecznej odpowiedzialności oraz wskazuje na kierunki dalszych badań w tej materii”. Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Roberta Kurka

2019

books, stack, glasses

dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, prof. UTH Rad.

W książce przedstawiono powstanie i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), jej wady i zalety wynikające z wdrożenia oraz obszary oddziaływania. Ponadto zaprezentowano aktualne kierunki badań dotyczące wpływu CSR na działalność przedsiębiorstw. Omówiono także problematykę związaną z konkurencyjnością przedsiębiorstw, wskazując, iż we współczesnej gospodarce cena przestała być jedynym czynnikiem decydującym o wyborze danego produktu przez klienta, a coraz częściej konsumenci nadają duże znaczenie czynnikom niezwiązanym bezpośrednio z wytworzeniem produktów, m.in. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. W części empirycznej książki zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu koncepcji CSR na konkurencyjność przedsiębiorstw. Badaniami objęto ekspertów oraz menedżerów dużych przedsiębiorstw i na podstawie uzyskanych opinii opracowano cztery modele konkurencyjności oraz sformułowano wskazówki praktyczne dla menedżerów. Recenzowana monografia podejmuj

2019

books, stack, glasses
dr hab. Anna Mężyk, prof. UTH Rad.
dr hab. Stanisława Zamkowska, prof. PSW w Jaśle

Publikacja Problemy transportowe miast. Stan i kierunki rozwiązań obejmuje różne aspekty wiedzy potrzebnej do prowadzenia świadomej i skutecznej polityki kształtowania przepływów ludzi i ładunków miastach tak, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność miast i dogodne warunki jego rozwoju, uwzględniając jednocześnie zarówno poziom życia mieszkańców, jak i wymogi ekologii.
Książka bazując na wytycznych polityki transportowej i ugruntowanych zasadach organizacji transportu, wskazuje praktyczne i skuteczne rozwiązania współczesnych problemów transportu w miastach.
Na wyjątkowość tej publikacji składają się następujące jej cechy: jest to kompendium aktualnej wiedzy dotyczącej zasad organizacji transportu w miastach, obejmuje ona ważne dokumenty UE dot. transportu miejskiego, zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, daje gotowe rady, jak przeciwdziałać np. zjawisku kongestii czy zanieczyszczeniom transportowym środowiska, pokazuje związki między mobilnością a wykluczeniem społecznym, zawiera wiele przykładów praktycznych rozwiązań problemów transportu w miastach w Polsce i na świecie.
Wydawnictwo Naukowe PWN kieruje tę pozycję do słuchaczy studiów inżynierskich i ekonomicznych na kierunkach zw. z logistyką i transportem oraz zarządzaniem przestrzenią miejską, studentów studiów podyplomowych w wymienionym obszarze, ale również do planistów, samorządowców, administracji publicznej, urbanistów i firm consultingowych świadczących usługi w branży TSL.

2019

books, stack, glasses
books, stack, glasses

prof. dr hab. Sławomir Bukowski

This book embraces the problems of theoretical and historical fundamentals of monetary union with special concentration on the euro area, and discusses concerns of nominal and real convergence within the Economic and Monetary Union in the Europe, as well as problems of fiscal and monetary policy in the euro area. Problems of social policy and the issue of the financial market’s role in the financing process of European companies.
The conclusions that were made concern different problems of functioning of monetary unions, especially in the euro area, which will be very useful not only in debates between scientists, but also for politicians in the European Unions. The content of the book and the problems which are tackled in it are not a contribution to the discussion which is going on and which, in my opinion, will last for a long time because there are many things which are still not understood, and economic life in the globalized world poses many challenges which economists are trying to respond to.
This book will be very useful and interesting for scientists economists, journalists, students and politicians.

2018

books, stack, glasses

dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. UTH Rad.

Głównym celem książki jest weryfikacja ukształtowanego w latach 60. XX w. poglądu, że niska inflacja (a właściwie jej brak) może stworzyć w gospodarce rynkowej optymalne warunki dla długookresowego, stabilnego wzrostu gospodarczego przy pełnym zatrudnieniu czynników produkcji (pełnym wykorzystaniu zasobów pracy). Pogląd ten oznacza w praktyce, że kontrolując jedną tylko zmienną makroekonomiczną (wzrost poziomu cen), można wyeliminować większość problemów, z którymi okresowo borykają się gospodarki krajów uprzemysłowionych. Na podstawie tak zarysowanego celu sformułowano tezę, że potencjał polityki bezpośredniego celu inflacyjnego, traktującej utrzymywanie na niskim poziomie wskaźników inflacji jako głównego priorytetu polityki stabilizacyjnej, uległ wyczerpaniu i polityka ta powinna zostać zastąpiona przez nowe rozwiązania wspierające ożywienie i przeciwdziałające stagnacji gospodarczej, przy traktowaniu stabilizacji cen jako ważnego warunku uzupełniającego. Struktura pracy została podporządkowana realizacji tak założonego celu. Po rozdziałach analitycznych, będących próbą niezależnego i zarazem krytycznego spojrzenia na ekonomiczne skutki pełnej stabilności cen oraz umiarkowanej inflacji, następują rozdziały będące weryfikacją sposobów (strategii) reagowania współczesnych gospodarek na zjawiska inflacyjne i wreszcie rozdziały wskazujące na inflację niespowalniającą wzrostu gospodarczego jako alternatywną metodę analizy i formułowania polityki pieniężnej.

2018

books, stack, glasses

dr hab. Aneta Kosztowniak, prof. UTH Rad.

W książce podjęto próbę zidentyfikowania istotnych czynników napływu ZIB do krajów EŚW-10 oraz weryfikację ich wpływu na wzrost gospodarczy w latach 1994-2015.
Analizę teoretyczną oparto na trzech kierunkach teorii handlu międzynarodowego, wzrostu gospodarczego oraz ZIB, eksponując współzależności zachodzące pomiędzy nimi. Tak kompleksowa analiza pozwoliła z jednej strony na identyfikację czynników decydujących o lokalizacji ZIB jak z drugiej strony na określenie i ich wpływu na gospodarki goszczące. Oprócz standardowych czynników lokalizacji, zwrócono uwagę na ich dotychczasową ewolucję oraz poziomy oceny klimatu inwestycyjnego. Podjęto kwestie optymalizacji podatkowej, oceny ekonomicznej ZIB oraz różnic w specyfice projektów greenfield i brownfield z sektorów niefinansowych oraz finansowych. Kompleksowa analiza empiryczna napływu ZIB dotyczyła wolumenu, struktury, rozmieszczenia geograficznego oraz realizacji projektów greenfied w ujęciu sektorowym gospodarek. Analiza ekonometryczna dotyczyła trzech obszarów: czynników lokalizacji ZIB, oddziaływania ZIB na wzrost gospodarczy oraz współzależności pomiędzy czynnikami produkcji a PKB w badanych krajach.
Wyniki badań pozwoliły na opracowanie mechanizmu współzależności pomiędzy istotnymi czynnikami napływu ZIB i wzrostem gospodarczym w krajach EŚW-10. Sformułowano rekomendacje ogólne dla polityki inwestycyjnej wobec ZIB dla krajów EŚW-10, jak szczegółowe dla Polski.

2018

books, stack, glasses
dr Katarzyna Sieradzka
dr inż. Lidia Kaliszczak

Zachowania przedsiębiorcze stanowiące zasadniczą ideę niniejszej pracy, swoją genezę wywodzą z myśli klasyka J. Schumpetera, który wskazywał na przedsiębiorczość i wyróżniającą ją innowację jako główną przesłankę rozwoju gospodarczego. Eksponował jednocześnie przedsiębiorcę jako podmiot przedsiębiorczego działania, polegającego na łamaniu starych zasad i tworzeniu nowych, opartych na “twórczej destrukcji”. Zatem przedsiębiorczość posiada przede wszystkim atrybut osobowy, stanowi specyficzną formę aktywności człowieka, która wyzwala w nim siłę do pokonywania piętrzących się przeszkód, własnych przesądów i nieznanych okoliczności. Taka definicja rozszerza tradycyjne pojęcie przedsiębiorcy. Swoim zakresem obejmuje tych wszystkich, którzy potrafią przejawiać w swoim zachowaniu cechy schumpeterowskiego przedsiębiorcy, skupiającego się na inicjowaniu i wprowadzaniu innowacyjnych zmian w działalności oraz tworzeniu nowych organizacji. Ponadto funkcjonowanie i rozwój współczesnych organizacji dokonuje się w warunkach złożoności i nieprzewidywalności zmian otoczenia, a także konkurencyjnej presji, wywieranej przez uczestników rynku. Ewoluujące otoczenie stawia określone wyzwania wobec przedsiębiorców i kreowanych przez nich przedsiębiorstw. Jak zauważa R. Borowiecki, przedsiębiorstwa XXI w. wkroczyły w zupełnie nowy etap swojego działania – etap permanentnych zmian. Są one bowiem efektywnościowo-twórczym instrumentem gruntownych, zasadniczych przeobrażeń w przedsiębiorcach, stwarzających warunki do odniesienia przez nie sukces w dobie globalizacji i nowej gospodarki.

2018

books, stack, glasses
books, stack, glasses

dr Zbigniew Śleszyński

Książka “Wybrane zagadnienia z podstaw arytmetyki finansowej” jest przeznaczona dla studentów pierwszych lat studiów kierunków ekonomicznych oraz praktyków, którzy pragną zapoznać się z podstawami teorii procentu. Elementarny charakter przedstawionych rozważań sprawia, że dla zrozumienia treści pracy wystarczy znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej. Zaletą pracy jest pokazanie licznych przykładów praktycznych, które są pomocne w zrozumieniu i oswojeniu się z prezentowanymi treściami. Większość podanych wzorów została w sposób elementarny wyprowadzona, co ułatwia oswojenie się z nimi. Pokazuje też, że nie warto ich opanowywać pamięciowo.

2018

books, stack, glasses

dr Barbara Fiedoruk

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy z zakresu ujęcia środków trwałych w prawie podatkowym i bilansowym. Przedstawiona problematyka obejmuje zasady ustalania i ewidencji dotyczące wartości początkowej, amortyzacji, kosztów ulepszeń i remontów oraz wyników inwentaryzacji środków trwałych. Omówiono w niej także reguły organizacji rachunkowości w zakresie środków trwałych oraz wybrane aspekty ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Większość przedstawionych zagadnień ma również odniesienie do praktyki gospodarczej w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Prezentacja każdego zagadnienia ma podobną strukturę – w pierwszej kolejności omawiane są rozwiązania regulacyjne, a w drugiej przedstawione zostały konkretne przykłady, które odnoszą się do różnych sytuacji bilansowych lub podatkowych środków trwałych.
Książka adresowana jest do osób, które prowadzą księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów, studentów na kierunkach ekonomicznych, a także osób podnoszących kwalifikacje z zakresu rachunkowości i podatków na kursach zawodowych oraz innych formach kształcenia.

2016

books, stack, glasses

dr hab. Aneta Kosztowniak, prof. UTH Rad.
dr Marzena Sobol

Książka “Wybrane zagadnienia z podstaw arytmetyki finansowej” jest przeznaczona dla studentów pierwszych lat studiów kierunków ekonomicznych oraz praktyków, którzy pragną zapoznać się z podstawami teorii procentu. Elementarny charakter przedstawionych rozważań sprawia, że dla zrozumienia treści pracy wystarczy znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej. Zaletą pracy jest pokazanie licznych przykładów praktycznych, które są pomocne w zrozumieniu i oswojeniu się z prezentowanymi treściami. Większość podanych wzorów została w sposób elementarny wyprowadzona, co ułatwia oswojenie się z nimi. Pokazuje też, że nie warto ich opanowywać pamięciowo.

2016

books, stack, glasses
books, stack, glasses
dr hab. Marzanna B. Lament, prof. UTH Rad.
dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, prof. UTH Rad.
prof. Vanda Maráková
prof. L’ubica Lesáková

Enterprise management processes are some of the key issues of business activity. They are complex and unique, as demonstrated by the variety of problems, instruments, methods and conditions of applying new techniques to enterprise management. An enterprise must introduce innovative solutions to its management in order to be able to develop and improve its competitiveness. This monography presents current management ideas and financial tools employed by entities in the market economy. It is a product of an international cooperation between four authors from two scientific centres, namely, the Faculty of Economic and Legal Sciences, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, and Faculty of Economics, Matej Bel University of Banska Bystrica.
The primary objective of this monography is to analyse and evaluate new methods and tools (instruments) used by enterprise managers.

2016

books, stack, glasses
books, stack, glasses
books, stack, glasses