Wydział Ekonomii i Finansów

Zadania Rady Programowej

Zasady funkcjonowania Rady Programowej na Wydziale Ekonomii i Finansów określa Regulamin pracy Rady Programowej Wydziału Ekonomii i Finansów UTH w Radomiu (załącznik Nr 1c do Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WEiF)

Zgodnie z regulacjami Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, do zadań Rady Programowej należy:

 • Przegląd prowadzonych przez Wydział kierunków
 • Opiniowanie:
  • projektów programów studiów
  • projektów szczegółowych zasad organizacji kształcenia oraz ich zmian w oparciu o wymagania i zalecenia PKA
  • wniosków Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się
  • wniosków z analizy zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy i opiniami interesariuszy zewnętrznych
  • opiniowanie zgłoszonych przez promotorów tematy prac dyplomowych z punktu widzenia ich zgodności z efektami uczenia się na kierunku studiów
 • Opracowywanie i przedstawianie corocznie Dziekanowi sprawozdania ze swoich działań, z wnioskami dotyczącymi doskonalenia i modyfikacji programów studiów, zasad organizacji studiów i osiągania efektów uczenia. Kopię sprawozdania Rada Programowa udostępnia Wydziałowemu Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia.