Wydział Ekonomii i Finansów

Ekonomia

Opiekunowie praktyk zawodowych:

Dr Katarzyna Sieradzka

opiekun studentów
II stopnia studia stacjonarne w zakresie FBU
II stopnia studia niestacjonarne
k.sieradzka@uthrad.pl
pokój 239
tel. 48 361 74 72

Dr Łukasz Zięba

opiekun studentów
I stopnia studiów stacjonarnych
II stopnia studiów stacjonarnych w zakresie EM
l.zieba@uthrad.pl
pokój 144
tel. 48 361 74 62

Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych
Dotyczy studenta, który odbywa właściwe praktyki zawodowe:

Wymagane dokumenty (należy złożyć w koszulce):

 • Porozumienie w sprawie odbywania studenckich praktyk zawodowych
 • Skierowanie na studencką praktykę zawodową (w przypadku, gdy jest wymagane przez zakład pracy)
 • Ramowy program praktyk na Wydziale Ekonomii i Finansów I lub II stopnia
 • Ubezpieczenie grupowe lub indywidualne
 • Sprawozdanie studenta z odbytej praktyki zawodowej
 • Zaświadczenie z odbycia studenckiej praktyki zawodowej
 • Wniosek o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej
Obowiązki studenta

Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych student wypełnia:

Porozumienie w sprawie odbywania studenckich praktyk zawodowych

 • wymagane 2 egzemplarze (jeden dla opiekuna praktyk, drugi dla zakładu pracy)
 • wypełnia student
 • porozumienie musi być podpisane (wraz z pieczątkami) przez Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów oraz Dyrektora lub Kierownika zakładu pracy, w którym odbywają się studenckie praktyki zawodowe
 • wypełnione i podpisane porozumienie student przekazuje wydziałowemu opiekunowi praktyk oraz zakładowi pracy, w którym odbywają się praktyki.

Ramowy program praktyk na Wydziale Ekonomii i Finansów I lub II stopnia

 • wymagane 2 egzemplarze (jeden dla opiekuna praktyk, drugi dla zakładu pracy)
 • egzemplarz przeznaczony dla wydziałowego opiekuna praktyk musi być podpisany (wraz z pieczątką) przez Dyrektora lub Kierownika zakładu pracy
 • podpisany Ramowy program praktyk… student przekazuje wydziałowemu opiekunowi praktyk oraz zakładowi pracy, w którym odbywają się praktyki

Skierowanie na studencką praktykę zawodową

 • wymagany 1 egzemplarz
 • wypełnia student
 • skierowanie musi być podpisane przez wydziałowego opiekuna praktyk
 • wypełnione i podpisane skierowanie student przekazuje zakładowi pracy, w którym odbywa studenckie praktyki zawodowe

Ubezpieczenie grupowe lub indywidualne

 • student, który nie posiada grupowego ubezpieczenia NNW jest zobowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie i na własny koszt
 • kopie ubezpieczenia zobowiązany jest dostarczyć wydziałowemu opiekunowi praktyk

Po zakończeniu praktyk zawodowych student wypełnia:

Sprawozdanie studenta z odbytej praktyki zawodowej

 • wymagany 1 egzemplarz
 • wypełnia student
 • sprawozdanie musi być podpisane przez studenta
 • wypełnione i podpisane sprawozdanie student przekazuje wydziałowemu opiekunowi praktyk

Zaświadczenie z odbycia studenckiej praktyki zawodowej

 • wymagany 1 egzemplarz
 • wypełnia zakład pracy
 • zaświadczenie musi być podpisane (wraz z pieczątką) przez zakład pracy, w którym odbywają się praktyki zawodowe oraz wydziałowego opiekuna praktyk
 • wypełnione i podpisane zaświadczenie student przekazuje wydziałowemu opiekunowi praktyk

Wniosek o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej

 • wymagany 1 egzemplarz
 • wypełnia student
 • wniosek musi być podpisany przez studenta
 • wypełniony i podpisany wniosek student przekazuje wydziałowemu opiekunowi praktyk