Wydział Ekonomii i Finansów

Cele i zadania WSZJK

W celu stałego zapewnienia i podnoszenia jakości kształcenia Senat UTH Rad. uchwalił w roku akademickim 2014/15 zasady funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) jest zgodny z postanowieniami Procesu Bolońskiego i standardami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Europejskimi i Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz misją i strategią UTH Rad.

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia zawiera rozwiązania w zakresie monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich poziomach studiów i formach kształcenia prowadzonych w UTH Rad. System funkcjonuje w oparciu o uczelniane, krajowe i międzynarodowe dobre praktyki, zaangażowanie całej społeczności akademickiej i świadome współtworzenie kultury jakości z poszanowaniem wartości i tradycji akademickich, autonomii i specyfiki Wydziałów oraz uwzględnieniem opinii interesariuszy zewnętrznych.

Obecnie obowiązujący System Zapewnienia Jakości Kształcenia w UTH Rad. wprowadzony został Uchwałą Senatu z dnia 27.02.2020r.

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje procedury i rozwiązania w następujących obszarach

  • Monitorowanie i przegląd programów kształcenia i planów studiów oraz ich efektów
  • Zapewnianie właściwego doboru i jakości kadry dydaktycznej
  • Ocena procesu nauczania, w tym zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, efektów kształcenia oraz jakości zajęć dydaktycznych
  • Ocena warunków realizacji zajęć dydaktycznych i środków wsparcia dla studentów i doktorantów
  • Ocena umiędzynarodowienia procesu kształcenia
  • Informowanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych o procesie kształcenia

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia uzupełniają regulacje wydziałowych systemów zapewnienia jakości kształcenia.

Obecnie obowiązujący System zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów został wprowadzony Decyzją Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów z dnia 01.07.2020r.